Numlock aanzetten bij opstarten pc

> regedit
> HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard
Keyboard registry current user
> HKEY_USERS, changing the Control Panel\Keyboard\InitialKeyboardIndicators
Keyboard registry current user

Geplaatst in Ongecategoriseerd.